Vedtægter for Sundhedsfaglige Akupunktører (SA)

 

Vedtægter for Sundhedsfaglige Akupunktører (SA)

 

§ 1. NAVN OG HJEMSTED

Stk. 1. Foreningens navn er Sundhedsfaglige Akupunktører, også forkortet til SA.

Stk. 2.  Sundhedsfaglige Akupunktører er stiftet i Odense den 21. april 2018

Stk. 3 Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse.

 

§ 2. FORENINGENS FORMÅL

Stk. 1. At organisere akupunktører i Danmark med sundhedsfaglig baggrund og arbejde til gavn for disse medlemmer og deres patienter.

Stk. 2. At give medlemmerne mulighed for RAB-registrering i henhold til gældende sundhedslovgivning,

Stk. 3 At give medlemmerne bedst og billigst muligt medlemskab som lever op til de Europæiske Krav (ETCMA), Rab.reg., forsikring og efteruddannelse.

Stk. 4. At varetage medlemmers faglige interesser indenfor for akupunkturen.

Stk. 5. At arbejde for en sundhedspolitik, der sikrer den danske befolkning fri adgang til kvalificeret akupunkturbehandling og efter forskrifter fra Styrelsen For Patientsikkerhed (herefter forkortet til Stps).

Stk. 6. At yde medlemmerne vejledning og bistand i juridiske anliggende der vedrører foreningens interesser.

Stk. 7. At søge indflydelse på sundhedspolitik i Danmark.

 

§ 3. OPTAGELSE OG OPTAGELSESSKRAV FOR MEDLEMMER

Sundhedsfaglige Akupunktører optager medlemmer i følgende kategorier:

 • A-medlemmer
 • Studie-medlemmer
 • Passiv-medlemmer

 

For A- og P-medlemmer er der krav om bestået eksamen i akupunktur (se stk. A1) samt sundhedsfaglig autorisation med sundhedsfaglig uddannelse placeret på niveau 6 i Den Danske Kvalifikationsramme for Livslang Læring.

Uddybning på dette link

https://www.ug.dk/uddannelser/artikleromuddannelser/kvalifikationsniveauer/kvalifikationsniveau-videregaaende-uddannelser

 

Der optages medlemmer med bestået TCM akupunktur-uddannelse og som stadig har deres sundhedsautorisation ud fra ovenstående.

 

Inden påbegyndt akupunktur-uddannelse skal ansøgeren have haft undervisning i, og bestået følgende:

 • 100 timer anatomi og 100 timer fysiologi.
 • 100 timer patologi/sygdomslære.

 

TCM-uddannelsen skal være bestået og indeholde:

 • 50 timer sundheds-psykologi.
 • 50 timer anden alternativ behandling/behandlingsform
 • 10 timer sundhedslovgivning/klinikvejledning og -behandling (inkl. Autorisation lovens bestemmelser om forbeholdt virksomhed og kvaksalveri).
 • Klinisk Praksis i henhold til stk. A1.
 • Akupunkturtimer i henhold til stk. A1.

 

I øvrigt henvises til RAB-bekendtgørelsens $10

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/859

A-medlemmer

Stk. A 1. Udover kravet om sundhedsfaglige uddannelse stilles krav til akupunkturuddannelse i henhold til Den Europæiske Minimumstandard formuleret af ETCMA.

 • Akupunktører med påbegyndt akupunkturuddannelse før/i 2015 skal have 350 timer TCM og 125 timers klinisk praksis.
 • Akupunktører med påbegyndt akupunkturuddannelse i 2016 skal have 383 timer TCM og 233 timers klinisk praksis.
 • Akupunktører med påbegyndt akupunkturuddannelse i 2017 skal have 453 timer TCM og 316 timers klinisk praksis.
 • Akupunktører med påbegyndt akupunkturuddannelse i 2018 eller senere, skal have 533 timer TCM og 400 timers klinisk praksis.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere for dette.

Stk. A 2. Førstehjælp med minimum 12 timers grundkursus og minimum 3 timers opfølgningskursus hvert 2. år. Kurser skal være godkendt af Dansk Førstehjælps Råd og Dansk Røde Kors. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra dette.

Stk. A 3. Alle ansøgere, med en dansk akupunktur uddannelse, som ikke er fra en godkendt skole vurderes individuelt af bestyrelsen

Stk. A 4. Ansøgere med udenlandske eksaminer, vurderes individuelt af bestyrelsen

Stk. A 5. Medlemmet skal deltage i efteruddannelse svarende til min. 52 timer/lektioner inden for den sidste 3 års periode.

Kurser og efteruddannelseskurser skal godkendes af bestyrelsen. Kurser (også on-linekurser), ERFA (erfaring og videndelings kurser), som foretages i privat regi, skal godkendes af bestyrelsen.

Ved ERFA-kurser skal kursusbeviserne indeholde, emne der bliver undervist i, antal lektioner, dato for kursets afvikling, antal deltagere og navne på disse. Der skal udfærdiges et kursusbevis.

Ved ansøgning om medlemskab, accepterer ansøgeren at

 • At bestyrelsen foretager opslag i Autorisationsregisteret.
 • At kunne forevise gyldige beviser på uddannelse, efteruddannelse samt førstehjælpskurser.

 

Efter optagelse kan bestyrelsen til enhver tid kræve uddannelsesbeviser fremlagt.

Såfremt efteruddannelsesbetingelserne ikke er opfyldt resulterer det i advarsel. Efter anden advarsel, vil medlemmet af-registreres. Bestyrelsen kan dispensere fra disse krav i særlige tilfælde.

Studie-medlemmer
Stk. S1. Studerende skal have en sundhedsfaglig uddannelse (beskrevet i § 3) og gå på en af SA godkendt skole.

Stk. S2. Studie-medlemmer kan højst være S-medlem i 3 år, og skal senest 2 måneder efter studiets afslutning overgå til A-medlemskab eller udmeldes.

Stk. S3. Studie-medlemmer har ret til deltagelse i foreningens arrangementer og Generelforsamling, men er ikke valgbare og har ingen stemmeret.

Passive-medlemmer
Stk. P1. Medlemmet skal have en sundhedsfaglig baggrund (som beskrevet i § 3) og have praktiseret akupunktur i minimum 2 år for at blive p-medlem. Man kan ikke praktisere akupunktur imens man er P-medlem.

Stk. P2. Passive-medlemmer har adgang til foreningens arrangementer og Generelforsamling, men er ikke valgbare og har ingen stemmeret.

Stk. P3. P-medlemskab kan opnås ved orlov, sygdom og ved pensionering.

 

 § 4. MEDLEMSPLIGTER

Stk. 1. Ethvert medlem af foreningen har pligt til at overholde foreningens vedtægter og gældende lovgivning for Sundhedsfaglige Akupunktører.

Stk. 2. Medlemsskabet forudsætter

 • at medlemmet har en sundhedsautorisation ud fra § 3 stk. 1 nærmere beskrevet.
 • at medlemmet oppebærer akupunktur- og efteruddannelse i henhold til vedtægterne.
 • at bestyrelsen til enhver tid, kan se uddannelsesbeviser på forlangende.
 • at kontingent betalt rettidigt.

 

Stk. 3. Ethvert medlem har pligt til at informere Etisk Nævn ved verserende sager som involverer terapi og udøvende behandling.

Stk. 4. Ethvert medlem har pligt til at opføre sig loyalt overfor andre medlemmer og være gode kollegaer.

Stk. 5. Alle medlemmer har pligt til at følge gældende sundhedslovgivning og henvise til hospital/læge og/eller anden terapiform, hvor dette må anses for indiceret.

Stk. 6. Det er medlemmets ansvar at holde sig opdateret på hjemmesiden med nyheder og anden information, samt at sikre opdatering af egen medlemsside.

Stk. 7. Alle medlemmer skal kunne gøre sig forståelig på dansk eller engelsk.

Stk. 8. Journalføring skal foregå på dansk og i øvrigt foretages efter retningslinjer fra Stps.  Se link:

https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/rettigheder-og-pligter/journalfoering/

Stk. 9. Medlemmer har pligt til at yde behandling efter forskrifter fra Stps.

Stk. 10. Medlemmer med baggrund som sygeplejerske, fysioterapeut og ergoterapeut har pligt til at opbevare journaler i 5 år efter endt behandling. For jordemødre og læger opbevares de i 10 år. Dette er gældende med mindre patienten ikke ønsker det.

Stk. 11. Medlemmerne er pålagt, de til enhver tid gældende regler for tavshedspligt, behandling, journalføring mm.

Se i øvrigt mere under journalføringsbekendtgørelsen på https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/530

Stk. 12. Medlemmerne forventes at deltage aktivt i foreningens arbejde samt i hvad der rører sig om akupunktur i landet/verden.

 

§ 5. KRAV OG PÅBUD

Stk. 1. Flytning: Ændring af adresse skal meddeles foreningen.

Stk. 2. Ved ophør af medlemskab og af-registrering, vil alle oplysninger om medlemmet blive slettet.

Studie-, passiv- og støttemedlemmer kan deltage ved foreningens møder. Ved generalforsamling, ordinær eller ekstraordinær, har hverken studie-, passiv- eller Støttemedlemmer stemmeret.

 

§ 6. KONTINGENT

Stk. 1. Kontingentets størrelse fastsættes af Generalforsamlingen.

Stk. 2. Kontingentet betales én gang årligt den 1. januar.

Stk. 3. Udmeldelse af SA kan ske til enhver tid, men kontingent tilbagebetales ikke.

Stk. 4. Restance udover gældende frist medfører eksklusion af foreningen. Eksklusion fritager ikke for kontingentrestance, forsikringspræmie restance eller RAB-gebyr restance. Genoptagelse vil kun finde sted ved indbetaling af det skyldige beløb.

Stk. 5. Genoptagne medlemmer betaler et helt års kontingent, såfremt de optages inden 30/6 samme år. Ved indmeldelse efter 1/7 betales ½ kontingent, som opkræves ved indmeldelsen.

Stk. 6. Studie-medlemskab er gratis

 

§ 7. GENERALFORSAMLING

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningen Sundhedsfaglige Akupunktørers højeste myndighed, kun den kan vedtage og ændre vedtægter. Generalforsamlingens beslutninger er bindende for medlemmer af SA.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af maj måned hvert år, og indkaldelsen skal ske pr. e-mail med mindst fire ugers varsel

Stk. 3. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde pr. mail, senest tre uger før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4. Adgang til GF har kun de medlemmer der har betalt kontingent rettidigt og ikke er i restance.

Stk. 5. På generalforsamlingen skal foreningens forhandlingsprotokol være til stede og kunne oplæses på forlangende.

Stk. 6. På generalforsamlingen skal formanden aflægge beretning over det forløbne års aktiviteter og kassereren skal fremlægge det reviderede regnskab.

Stk. 7. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer.

Stk. 8. Vedtægtsændringer kræver mindst to tredjedele af de afgivne gyldige stemmer.

Stk. 9. Ved afstemninger benyttes normalt håndsoprækning, medmindre der fra et stemmeberettiget medlem forlanges skriftlig afstemning.
Ved personvalg, hvor der skal prioriteres, eller der er flere foreslåede, end der skal vælges, benyttes altid skriftlig afstemning.

Stk. 10. Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere og referent
3. Formandens beretning
4. Etisk Nævns beretning
5. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab
6. Indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingent og fremlæggelse af budget
8. Valg

 • Formand vælges for 2 år ad gangen lige år. 
 • Næstformand vælges for 2 år ad gangen ulige år.
 • Bestyrelsesmedlemmer 4 stk. (vælges for 2 år ad gangen. Dvs. 2 medlemmer i lige år og 1 medlem i ulige år)
 • Bestyrelsessuppleanter 2 stk.  (ved indsættelse skal vedkommende på valg ved førstkommende generalforsamling
 • Valg til Etisk Nævn (Disse kan ikke bestride andre tillidsposter i foreningen)
 • Valg til udvalgsposter

 

§ 8. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid afholdes,

 • hvis formanden alene ønsker dette
 • hvis et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt
 • hvis 1/3 af medlemmerne skriftligt begærer det

 

Det er et krav at der foreligger en dagsorden for den/de sager, der ønskes behandlet.
Ekstraordinær generalforsamling er lovlig, når mindst to tredjedele af underskriverne er fremmødt

Stk. 2. På ekstraordinære generalforsamlinger kan der kun behandles de spørgsmål, der står opført på dagsordenen.

Stk. 3. Ekstraordinære generalforsamlinger skal indkaldes med mindst fjorten dages varsel.

Stk. 4. Indvarslingen til ekstraordinær generalforsamling sker ved E-mail til alle foreningsmedlemmer

 

§ 9. BESTYRELSEN

Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 A-medlemmer og er foreningens øverste myndighed mellem Generalforsamlingerne. Bestyrelsen konstituerer sig selv efterfølgende.

Stk. 2. Der vælges hvert år to suppleanter til bestyrelsen.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen er til stede.

Stk. 4 Der skal foreligge skriftligt referat på hjemmesiden af hvert bestyrelsesmøde, senest 2 uger efter mødet.

Stk. 5. Det skal fremgå af bestyrelsesreferatet hvordan medlemmerne har stemt, ved uenighed.

Stk. 6 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov

Stk. 7. Alle anliggender afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Ved eventuel stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

§ 10. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN

Stk. 1. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden skønner det nødvendigt. Der kan ligeledes indkaldes til møde, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne finder det ønskeligt. Bestyrelsesmøder kan finde sted som personlige møder, eller via Skype /lignende møder efter bestyrelsens valg.

Stk. 2. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder pr. E-mail, med dagsorden

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede.

 

§ 11. BESTYRELSENS VIRKSOMHED

Stk. 1. Formanden leder foreningens daglige anliggender, sekretæren fører foreningens korrespondance i samarbejde med formanden.

Stk. 2. Næstformanden og den øvrige bestyrelse bistår formanden i det daglige arbejde.

Stk. 3. Kassereren fører foreningens økonomiske anliggender og er til enhver tid ansvarlig overfor den øvrige bestyrelse.

Stk. 4. Kassereren skal altid have regnskaber og kassebeholdning i orden og skal på den øvrige bestyrelses samt revisorers forlangende forelægge en oversigt over bank- og kassebeholdning.

Stk. 5. Bestyrelsen administrerer foreningens midler. Bestyrelsen er ansvarlig for, at regnskaberne er hensigtsmæssig indrettet, således at de indeholder den fornødne interne og eksterne kontrol.

Stk. 6. Kontante midler, der ikke er i brug, indsættes i et pengeinstitut.

Stk. 7. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

 

§ 12. TEGNINGSREGLER OG HÆFTELSE

Stk. 1. Foreningen tegnes af bestyrelsen og ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening.

Stk. 2. Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den til enhver tid hørende formue.

Stk. 3. Der påhviler ikke bestyrelsen eller medlemmerne nogen personlig hæftelse.

 

§ 13. KOMPETENCE

Stk. 1. Kommer det til foreningens kendskab, at et medlem foretager sig noget til skade for foreningen, er bestyrelsen forpligtet til at påtale dette skriftligt over for medlemmet.

Stk. 2. Intet medlem af foreningen må på egen hånd forhandle om sager af foreningens interesse.

 

§ 14. OPLØSNING

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted på en ekstraordinær generalforsamling, og der fordres to tredjedeles flertal af de angivne gyldige stemmer.

Stk. 2. Såfremt opløsningen vedtages, aftales på GF hvordan midlerne skal fordeles.

 

§ 15. ETISK NÆVN

Formål:
Stk. 1. At sikre opretholdelsen af en høj etisk standard og god klinisk praksis blandt medlemmerne

Stk. 2. At styrke god og forsvarlig behandling af patienten og fremme et tillidsfuldt samarbejde mellem akupunktøren og patienten, kollegaerne indbyrdes samt mellem akupunktørerne, befolkningen og myndighederne.

Stk. 3. Nævnet skal behandle skriftlige patientklager

Stk. 4. Nævnet skal behandle skriftlige klager fra medlemmer, tidligere medlemmer, medlemsansøgere og patienter, herunder manglende overholdelse af foreningens medlemspligter og regler for god klinisk praksis.

Stk. 5. Nævnet kan sanktionere overtrædelser af foreningens vedtægter og regler, herunder ved irettesættelse, af-registrering samt fratagelse af medlemskab. Af-registrering samt fratagelse af medlemskab, sker ved grovere eller gentagne overtrædelser. Nævnets afgørelser kan indbringes for domstolene.

Stk. 6. Nævnet kan på eget initiativ tage sager op, eller sager kan indbringes af bestyrelsen.

Stk. 7. Nævnet yder rådgivning og vejledning til foreningens medlemmer.

Stk. 8. Nævnet skal have en sammensætning, der er betryggende for parterne.

Ligeledes må intet medlem af Nævnet have særlige økonomiske eller personlige interesser i sagens udfald. Endvidere må ingen personer deltage i en sagsbehandling, såfremt der i øvrigt foreligger omstændigheder, der kan vække tvivl om vedkommendes upartiskhed

Stk. 9. Nævnet refererer direkte til generalforsamlingen, og arbejder uafhængigt af bestyrelsen.

Stk. 10. Nævnet kan om nødvendigt indkalde juridisk bistand.

Stk. 11. Nævnets afgørelser skal være skriftlige og begrundede og med partshøring over forslag til afgørelser.

Stk. 12. Parterne skal efter anmodning have indsigt i det materiale, der indgår i sagen inden 4 uger efter anmodningens modtagelse. Medlemmerne af Nævnet har tavshedspligt om de forhold, der er kommet til deres viden, og som ikke berører en evt. afgørelse som de har truffet.

Stk. 13. Når klageren modtager skriftligt svar om afgørelsen, skal Nævnet samtidigt skriftligt underrette bestyrelsen om afgørelsen.

Stk. 14. Alle involverede parter skal have adgang til genoptagelse af en sag, hvis der viser sig at være ændringer i afgørelsesgrundlaget.

 

 

GOD KLINISK PRAKSIS

Stk. 1 Medlemmerne skal opretholde en høj etisk standard samt udvise omhu og samvittighedsfuldhed i deres faglige virke, herunder kun gøre brug af midler og metoder, som er forsvarlige og som de er kvalificerede til at benytte

Stk. 2. Medlemmerne skal anbefale patienter at søge læge m.v., hvor dette må anses for indikeret

Stk. 3. Medlemmerne skal overholde lovgivningen, herunder afstå fra, at fraråde lægeordineret behandling

Stk. 4. Medlemmerne skal løbende vedligeholde og opdatere deres faglige viden,

Stk. 5 Medlemmerne skal give patienterne saglig og nøgtern information om behandlingen.

Stk. 6. Medlemmerne har pligt til at føre journaler over deres behandlinger af den enkelte patient efter gældende lovgivning for Sundhedsfaglige Akupunktører . Se link:  https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/rettigheder-og-pligter/journalfoering/

Stk. 7 Medlemmer har pligt til sikker opbevaring af journaler, i henhold til regler fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Se link:

https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/rettigheder-og-pligter/journalopbevaring/

Stk. 8. Medlemmerne har tavshedspligt

Stk. 9. Medlemmerne skal anvende sterile éngangsnåle i behandlingen.

Stk. 10. Klinikken skal rengøres dagligt og klinikkens inventar skal rengøres efter hver patient.

Stk. 11. Medlemmerne skal udøve god og forsvarlig behandling af patienten, og fremme et godt kollegialt samarbejde

Stk. 12. Ethvert medlem har pligt til at informere Etisk Nævn ved verserende sager som involverer terapi og udøvende behandling.

Stk. 13. Etisk Nævn kan sanktionere overtrædelser af foreningens vedtægter og regler, herunder ved irettesættelse, af-registrering samt fratagelse af medlemskab. Rådets afgørelser kan indbringes for domstolene.